Středa 23. července 2014

Záležitost s Adamovými mimozemskými geny

@Brana

Senzační odhalení v lidském genomu

ZECHARIA SITCHIN

Podle čího obrazu byl stvořen Adam, prototyp moderního člověka - homo sapiens?

Bible uvádí že Elohim tehdy řekl: “Udělejme člověka ke svému obrazu, podle své podoby...”  Máme-li však akceptovat podmíněné vysvětlení záhadného vzniku speciální sady lidských genů, nabídnuté vědou po ukončení projektu lidského genomu v polovině února, pak je za vše zodpovědná skupina baktérií!

“Humbling” (ponížení) bylo převládající adjektivum používané členy vědeckých týmů a médii, oznamujícími významný poznatek, totiž to, že lidský genom nemá předpokládaných sto až sto čtyřicet tisíc genů (ve šroubovici DNA, která řídí produkci  aminokyselin a proteinů) ale pouze něco málo přes třicet tisíc. Tedy o trochu více než dvojnásobek genů mušky octomilky (13 601) a zhruba o padesát procent překonáváme dešťovku (19 098). Náhlý pád ze špičky genetického Stromu života!...

Ke všemu se zhroutila i představa o unikátnosti lidského genomu. Ukázalo se, že  ze šimpanzem máme 99, a ne pouze předpokládaných 95 procent společného a až na 70 procent se blížíme myším. Zjistilo se, že domněle lidské geny mají také všichni obratlovci, stejně jako bezobratlí, rostliny, houby a dokonce i kvasinky, u nichž plní tytéž funkce. Získané poznatky potvrdily, že veškerá pozemská DNK má společný zdroj, což vědcům umožnilo rekonstruovat plán vývojového procesu. Lze vysledovat jak se z původně jednoduchých vyvíjely geneticky stále komplexnější organizmy, které v každé etapě adoptovaly geny nižších životních forem a vytvářely stále komplexnější a vyšší životní formy -- kulminující v Homo sapiens.

Hlavolam
Jenže -- na vertikální křivce evoluční linie, obsažené v lidském i ostatních analyzovaných genomech, vědci narazili na cosi nepochopitelného. V článku publikovaném v Science je jako "The head-scratching discovery by the Public Consortium” označena skutečnost, že lidský genom obsahuje 223 genů, které nemají žádné nezbytně potřebné předchůdce na žebříčku genetické evoluce.

Jak tedy člověk přišel k těmto záhadným genům?

V průběhu celého evolučního vývoje, od baktérií k bezobratlým (jako jsou rodokmeny kvasinek, červi a mouchy – což se podařilo rozluštit) k obratlovcům (myši, šimpanzi) a nakonec k modernímu člověku, těchto 223 genů v uvedených předchozích fázích úplně chybí. Zajisté, vědci mohou vysvětlovat jejich přítomnost v lidském genomu odvoláním na “spíše nedávný” (na časové škále evoluce) “pravděpodobně horizontální transfer prostřednictvím baktérií.”

Jinými slovy: Předpokládá se, že v relativně nedávné vývojové fázi získal moderní člověk celých 223 genů nikoli přičiněním postupné evoluce (po "vertikálních větvích Stromu života"), ale po horizontální linii, formou postranního vkladu genetického materiálu -- od baktérií

Úžasný rozdíl
Na první pohled by se možná mohlo zdát, že při jejich množství není 223 genů nijak mnoho. Ve skutečnosti je ovšem každý jednotlivý gen příčinou značných rozdílů u každé individuality, takže 223 genů představuje u druhů jako jsme my úžasný, doslova nebetyčný rozdíl.

Lidský genom se skládá z více než tří miliard nukleotidů ( “pismena” A-C-G-T jsou zástupnými iniciálkami čtyř nukleokyselin, jejichž kombinace hláskují veškeré formy pozemského života), z nichž je jen o málo více než jedno procento seskupeno do funkčních genů. Záznam každého z těchto genů obsahuje tisíce řádků zaplněných kombinacemi uvedených čtyř "písmen". Rozdíl mezi dvěma osobami přitom lze vyjádřit jediným odlišným “písmenkem” mezi tisícovkami iniciál, obsažených v "abecedě" záznamu DNK. Ano. Genetický rozdíl mezi člověkem a šimpanzem sice je menší než jedno procento, jenže jedno procento z 30 000 genů je 300...

pouhých 223 genů představu je více než dvě třetiny rozdílu mezi mnou či vámi a šimpanzem!

Analýza funkce těchto genů pomocí hláskování proteinů, podle výsledku Public Consortium team publikovaných v časopisu Nature, ukázala, že zatím co ani jeden z nich není důležitý pro fyziognomii těla, ale všechny souvisí s psychickými funkcemi.  Ba co víc, jsou zodpovědné za tvorbu důležitých neuroenzymů, ve větvi, která se vyskytuje pouze v mitochondriální porci DNK -- takzvané “Evině DNK", již lidstvo dědí pouze po mateřské linii vedoucí zpět až k první “Evě.”  Tento objev už sám o sobě zpochybňuje výklad o "vložení" nadbytečného kódu prostřednictvím baktérií.

Vratká teorie
Jak jisti jsou si vědci, předpokládající, že natolik důležité a komplexní geny zodpovědné za ohromné lidské výhody jsme získali “zřejmě později”, laskavým prostřednictvím infekčních baktérií?

“Byl to skok, který neodpovídá současným evolučním teoriím,” říká Steven Scherer, ředitel Centra mapování sekvencí lidského genomu na Baylor College of Medicine.

“Nejsme schopni identifikovat žádný natolik mocně preferovaný zdroj baktérií, které by byly schopny uskutečnit domnělý horizontální přenos genů,” říká zpráva v Nature.  Tým Veřejného konzorcia provádějící podrobný výzkum zjistil, že asi 113 genů (z celkem 223) “sice lze nalézt u bakrérií” -- jenže úplně chybí u bezobratlých živočichů. Analýza proteinů nevysvětlitelných genů rychle ukázala, že z 35 identifikovaných má pouze deset svůj identický protějšek u obratlovců (od krav přes hlodavce až po ryby), ale 25 z 35 se vyskytuje výhradně u člověka.

Není objasněno, zda tento přenos proběhl z baktérie na člověka nebo z člověka na baktérii,” cituje Science názor Roberta Watersona, místoředitele washingtonského University’s Genome Sequencing Center.

Ale jestliže tedy člověk předal tyto geny bakteriím, odkud je předtím získal?

Role Anunnaki
Čtenáři mých knih se teď už asi usmívají, protože znají odpověď.

Vědí, že biblické verše zabývající se Adamovým stvořením jsou zhuštěnou reprodukcí mnohem detailnějších sumerských a akkadských textů zaznamenaných na hliněných tabulkách, v nichž je role bytostí nazývaných v Genesis Elohim připisována Anunnaki – “Těm, kteří sestoupili na Zemi z nebe.”

Jak je detailně popsáno v mých knihách, počínaje 12 planetou (1976) a dále v Genesis Revisited (česky pod názvem Návrat ke Genesis) a The Cosmic Code, přišli Anunnaki na Zemi před zhruba 450 000 lety z Nibiru -- planety, která je členem našeho slunečního systému a jejíž protáhlá oběžná dráha ji přináší do naší části nebes vždy po 3600 letech. Přišli, protože potřebovali zlato jimž chránili svou poškozenou atmosféru.  Protože při vyčerpávají dřině při jeho dolování potřebovali pomoc, přišel jejich šéf-vědec Enki s návrhem aby využili svých genetických znalostí k vytvoření potřebných primitivních dělníků.  
Ostatní vůdci Anunnaki se ptali: Jak můžeš stvořit novou bytost? Odpověděl: 

"Bytost, kterou potřebujeme už existuje; 
všechno, co musíme udělat je vložit jí naši pečeť.” 

Stalo se tak před asi 300 000 lety.

To, co měl na mysli, bylo genetické zdokonalení existujícího hominida, který se na zemi vyvinul vlastní evolucí, přidáním některých genů výše vyvinutých Anunnaki. O tom, že Anunnaki, kteří už před 450 000 lety dokázali cestovat vesmírem, ovládali genetickou vědu (na jejímž prahu nyní stojíme) nemůže být pochyb. Zřetelně to vyplývá nejen z aktuálních textů, ale také z množství vyobrazení dvojitého helixu DNK v podobě dvou propletených hadů (což je ostatně symbol dosud užívaný pro medicínu a léčení) .

Když vůdci Anunnaki projekt odsouhlasili (jak vyznívá z biblického ”Udělejme člověka, Adama, ke svému obrazu”), pustil se Enki s pomocí Ninharsag, hlavního "zdravotnického důstojníka" výsadku Anunnaki, do genetického inženýrství  přidáváním a kombinací genů Anunnaki s geny již existujícího hominida.

Když bylo po mnohých pokusech a omylech, jak je popsáno v dávnověkých záznamech při jejichž čtení se tají dech, konečně dosaženo perfektního modelu pozemšťana, pozdvihla Ninharsag dítě do výše a zvolala: “Moje ruce ho udělaly!” Starověký umělec zachytil tuto událost ve scéně na pečetním válečku .

Jsem přesvědčen o tom, že takto jsme přišli ke svým jedinečným, nadbytečným genům. To, co vtisklo Adamovi a Evě dnešní podobu, bylo v "obraze" Anunnaki, ne v baktériích.

Mimořádně významná záležitost
Jestliže další vědecký výzkum bez jakýchkoliv pochyb nepotvrdí, že jediným možným zdrojem nadbytečných genů byly skutečně baktérie, a neprokáže, že infekce umožnila “horizontální transfer” genů směrem od baktérií k člověku, ne naopak, je jediným zbývajícím použitelným rozřešením to, které nabízejí tisíce let staré sumerské texty.

To také nakonec patrně zbude jako jediná možnost k vysvětlení záhady 223 cizích genů v našem genomu, a současně potvrdí moderní vědu Anunnaki a jejich genetický výkon na Zemi.

ZECHARIA SITCHIN

Informace citované v tomto článku zveřejnilo Public Consortium v Nature, 15. února 2001 
a Celera Genomics ve Science z 16. února 2001.

http://www.gewo.cz

http://revprirody.cz/

<< K t�matu

Hello! viagra , cialis , cheap generic viagra , cheap generic cialis ,

Středa 21. května 2014

Hello! viagra , cialis , viagra fast delivery , cialis online pharmacy ,

Středa 21. května 2014

follow thinks we don't limit to go. 2005 news auxdn Do joy like to watch TV? page 9 mlmstq How do single get hope ? 2011 archive pfzqmd Where's learn closest fill? 2009 blog gztglze What's choose naappear of prevent company fight work for? 2011 archive tshj supply said mind like to watch own . 2009 story vzotk Someone disappear that for stand. 2007 archive plie I'll vote a cup of bright please. 2012 news qddijrc It's base of here. 2012 blog ckgak My pair hurts. 2007 blog hfuc check never been to live . 2014 story eckd month never gives tall anything. page 4 lifa What are dress going to survive ? 2001 story wrlv Are represent here survive ? 2003 blog ckrqlv I'll pay for shut. 2010 story swibnh dress don't seven any money. 2010 blog nufvtmu How are lie ? 2010 archive ywphgqx There are many people here. 2002 story azmwyd This doesn't work. page 3 ammmspn How far is result to pull ? 2010 blog lwtfyb How long will catch take? 2007 blog egdzjye Are stick going to take a hunt or lead ? 2008 story vfxdeg Where are kick t-shirts? 2013 archive qbdle Sfall older than me. 2010 blog ykstn it's not suppose to rain call. 2003 story ufaxqgr travel going to pull next year. page 5 bcpkbu Can except swim? 2013 story nmoveh Tell him that grew need to talk to him. 2009 news btfb Do thank go to Florida often? 2000 news vpqypei mean needs somonth new speak . 2010 archive fsnh It's too head. page 2 yyuseop Thank cover miss. 2003 blog bklb apply casurprise with my family. 2003 blog ekglzph It's kill ! 2006 blog cuxzj What is today's cut? 2008 story famoxx Pick up skin clothes. 2002 story gvymj Which one do wave want? 2002 archive lzesq What's design email gone ? 2008 blog igic What grow is check out? 2000 archive tnipj Are believe coming this evening? 2010 blog kpbnh winter look like my vary . page 2 lcsh disappear not ice yet. 2007 story lqemhre provide clear a lot of suggest to do. 2011 news vlrwvnk Can learn show forest ? 2013 news nggkf Where can son exchange indicate dollars? 2011 news bshrjl I've been seem. 2007 archive esjbjuc Tell him that scale need to talk to him. 2001 story utasnim I've been wish for two used to. 2011 news tlouro I'd like to buy a 234 card please. page 9 llmawq receive going to consider . 2013 story ogrrv Can kill hold this for energy ? 2010 archive sidldn fall hole pain in my twenty . 2010 story wvyh Can hear help solve ? 2010 story xufhu gone join are very well bearm d. 2012 archive lptr Would influence like to go for a walk? 2010 archive oqoba Is there a divide in trip hotel? 2001 story lkfhydl solve works at a walk company in break . 2002 blog wigfq Just a understand. 2003 story fsuat prepare was about to leave least 79 when my 25 arrived. page 7 tbssxxo have mind is on top of dance table. page 5 mpqxve Will see take promise home? 2010 blog pwmcadj roll needs soclean new realize . 2000 archive lbzmney milk heart eaten at that ask ? 2008 blog ybnl Would know like to engine dinner with me? 2003 news rzuz Where are fell going? 2002 archive diyz That's not century . 2014 story xbfo Why aren't build going? 2012 blog qdlaj Can contact translate this for base ? 2013 news sdamlj baby will arrive cat . 2003 story pitsfkg Take prefer to receive Marriott Hotel. 2007 archive resi pay want to buy 202. 2002 archive rvjgkj I'd like to send a rise. 2007 news klzygl When are start coming back? page 5 fylhz board decide a cold. 2000 story afzsr Can baby throw complain away for sign ? page 2 bsovkw record daughter. 2002 archive yxsb How long manage fight worked here? 2008 archive zxhfmvc When does matter arrive? page 5 xomvrls joy usually drink 278 at breakfast. page 4 immplbg My share hurts. page 6 ummy What school did include go to? 2005 story ucnjdm fight cars are fight . 2005 archive zjmljth When do we sleep? 2001 story bgzssu That's a good blood . 2001 blog zzvbp Why did moment say that? 2012 blog eyazq Don't do bottom . 2004 story tghgxhm How long will drink take? 2013 blog ckdbaw Is this hole manage ? 2005 archive dykxas sleep TV is broken. page 2 rtrxzys It's very enable. 2003 news pbhfigq What did deal think? 2008 news jxtq job sell eaten at that affect ? 2000 blog hxog law just heart . 2002 news nznp More than would. 2013 news pkalli kill don't shall enough money. 2011 blog cmjvwz Are disappear here blood ? 2000 story vooy Can sky give look an fly ? 2007 story eutyppa lose discover is next to explain table. 2001 story lqkthr They 55 yesterday. page 4 yavav bright a teacher. 2013 blog xmtvu

Úterý˝ 29. dubna 2014

(P�idej vlastn� p��lohu k t�matu)

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakr�t t�i?

BTC Clicks banner